Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Pamiętaj przeczytaj RODO http://zsnawsie.hekko.pl/rodo

RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA
dla uczniów i rodziców

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) Dyrektor Szkoły w Nawsiu Brzosteckim im. Tadeusza Kościuszki informuję, że:
I.    ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych uczniów i jego rodziców/prawnych opiekunów jest
Szkoła Podstawowa Nawsiu Brzosteckim im. Tadeusza Kościuszki reprezentowana przez Dyrektora Szkoły którym można się skontaktować telefonicznie – 14 683 0352 lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
II.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: telefonicznie - 14 68 03 013 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
III.    CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a)    dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457 z późn.zm), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.),  Ustawą z dnia 15 kwietnia o systemie informacji oświatowej, Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b)    zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na podstawie Art. 108a. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dot. monitoringu)
c)    dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach, turniejach wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
d)    wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły prowadzonych i na portalach społecznościowych lub też w innych mediach wyżej nie wymienionych, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
e)    dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze szkoły/świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.
IV.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta i Gminy w Brzostku, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
V.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
VI.    PRAWA OSÓB, KTÓRE DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
VII.    PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
VIII.    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
IX.    INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJA NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia..
X.    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
XI.    PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH, ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.
Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

Statu Zespołu Szkół

Statu Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim. Wersja po zmianach dokonanych w sierpniu 2015.

Kliknij aby pobrać dokument. Plik otwiera się formacie Google Dokumenty. Aby go pobrać należy kliknąć Plik a następnie Pobierz jako i wybierając dowolny format.

Kwestionariusz

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej i chcesz uczęszczać do naszego Gimnazjum pobierz kwestionariusz. Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dokument w formacie pdf - pobierz. W przypadku problemów proszę o kontakt mailowy (patrz zakładka kontakt u góry strony)

stat4u